top of page
FormulaMarketing.jpg
CBOs.jpg
MediaAdvocacy (1).jpg

חומר רקע ומדיניות - להרחבת דעת

כאן תמצאי חוזרים  וגורמים רשמיים בארץ, המפיקים קווים מנחים  וניירות עמדה.  הקשורים באופן ישיר ועקיף לעולם ההנקה 

CommunityPark.jpg
FormulaMarketing_edited.jpg

החברה לרפואת ההנקה בישראל

 טיפול בכאב בהריון והנקה

FormulaMarketing.jpg

החברה לרפואת ההנקה בישראל 

תפקיד הרופא בתמיכת ההנקה

FormulaMarketing_edited.jpg

החברה לרפואת ההנקה בישראל

הנקה וקורונה 2021

FormulaMarketing_edited_edited.jpg

החברה לרפואת ההנקה

בישראל

בדיקות דימות בקרב

האשה המניקה

FormulaMarketing_edited.jpg

הוועדה לקידום ההנקה

משרד הבריאות 

FormulaMarketing.jpg

משרד הבריאות

החוזר להזנת התינוק

והפעוט בישראל

החוזר..
FormulaMarketing_edited.jpg
FormulaMarketing.jpg

חקיקה בנושא הנקה

פרוטוקולים ABM

האקדמיה האמריקאית לרפואת הנקה

נייר עמדה עמותת "עתיד" הנקה

bottom of page